Portfolio
Giảng Đường Đại Học Y Dược Thái Nguyên
Social Works
Design, Construction, Furniture Supply system.
CITY INTERNATIONAL HOSPITAL
Social Works
Interior Design & Construction, Furniture Supply, M&E system